Quem sou eu

Minha foto
Fortaleza, Ceará, Brazil
Professor de Esperanto,Italiano e Português. Revisor de trabalhos acadêmicos: monografias, dissertações e teses. Profesoro pri lingvoj: esperanto, portugala, itala. Reviziisto pri akademiaj verkoj: monografio, disertacio, tezo.

quinta-feira, 26 de julho de 2012


La Vojo
 

O Caminho
 

  Tra densa mallumo briletas la celo,
al kiu kuraĝe ni iras.
Simile al stelo en nokta ĉielo,
al ni la direkton ĝi diras.
Kaj nin ne timigas la noktaj fantomoj,
nek batoj de l' sorto, nek mokoj de l' homoj,
ĉar klara kaj rekta kaj tre difinita
ĝi estas, la voj' elektita.

Nur rekte, kuraĝe kaj ne flankiĝante
ni iru la vojon celitan!
Eĉ guto malgranda, konstante frapante,
traboras la monton granitan.
L' espero, l' obstino kaj la pacienco -
jen estas la signoj, per kies potenco
ni paŝo post paŝo, post longa laboro,
atingos la celon en gloro.

Ni semas kaj semas, neniam laciĝas,
pri l' tempoj estontaj pensante.
Cent semoj perdiĝas, mil semoj perdiĝas,
ni semas kaj semas konstante.
"Ho ĉesu!" mokante la homoj admonas, -
"Ne ĉesu, ne ĉesu!" en kor' al ni sonas:
"Obstine antaŭen! La nepoj vin benos,
se vi pacience eltenos".

Se longa sekeco aŭ ventoj subitaj
velkantajn foliojn deŝiras,
ni dankas la venton, kaj, repurigitaj,
ni forton pli freŝan akiras.
Ne mortos jam nia bravega anaro,
ĝin jam ne timigos la vento, nek staro,
obstine ĝi paŝas, provita, hardita,
al cel' unu fojon signita!

Nur rekte, kuraĝe kaj ne flankiĝante
ni iru la vojon celitan!
Eĉ guto malgranda, konstante frapante,
traboras la monton granitan.
L' espero, l' obstino kaj la pacienco -
jen estas la signoj, per kies potenco
ni paŝo post paŝo, post longa laboro
atingos la celon en gloro.
 

Através de densa escuridão brilha o objetivo,
ao qual corajosamente nós seguimos.
Semelhante a estrela em céu noturno,
Para nós ela diz a direção.
Não nos atemorizam os fantasmas da noite,
Nem batidas da sorte, nem zombarias dos homens,
porque claro e reto e bem definido
é ele, o caminho escolhido.

Apenas em reta, corajosamente e não desviando
vamos nós pelo caminho escolhido!
Até a pequena gota, batendo constantemente,
atravessa o monte de granito.
A esperança, obstinação e paciência -
eis os sinais, por cuja potência
passo a passo, depois de longo labor,
atingiremos o objetivo em glória.

Semeamos e semeamos, nunca nos cansamos,
sobre os tempos futuros pensando.
Cem sementes se perdem, mil sementes se perdem,
Semeamos e semeamos constantemente.
"Ó parem!" zombando os homens advertem, -
"Não parem, não parem!" no coração nos soa:
"Com obstinação à frente! Os netos abençoarão,
Se vocês pacientemente suportarem".

Se longa seca ou ventos súbitos
arrancam folhas secas,
agradecemos ao vento, e, renovados,
força mais fresca adquirimos.
Já não morrerá nosso contingente de bravos,
não o atemorizará o vento, nem uma estagnação,
obstinadamente ele caminha, provado, temperado,
ao objetivo uma vez assinalado!

Apenas em reta, corajosamente e não desviando
vamos nós pelo caminho escolhido!
Até a pequena gota, batendo constantemente,
atravessa o monte de granito.
a esperança, obstinação e paciência -
eis os sinais, por cuja potência
Passo a passo, depois de longo labor,
atingiremos o objetivo em glória.

Nenhum comentário:

Postar um comentário